Kurumsal İletişim Nedir? Kurumsal İletişimin Önemi

Kurumsal iletişim nedir? Kurumsal iletişimin önemi, kurumsal iletişim yönetimi, kurumsal iletişimin amaçları araçları

Kurumsal iletişim nedir? Kurumsal iletişimin önemi, kurumsal iletişim yönetimi, kurumsal iletişimin amaçları araçları, kurumsal iletişim makale, ekşi, görevleri, pdf, yöntemi, kurumsal iletişim uzmanı, kurumsal iletişim hakkında yazı, fonksiyonları, hedefleri,
Kurumsal İletişim Nedir? Kurumsal İletişimin Önemi
Kurumsal İletişim Nedir?

Hayatın hemen her alanında karşımıza imaj kavramı çıkmaktadır.

İmaj, bilinçli veya bilinçsiz şekilde başvurulan, kişiler, kurumlar, nesneler ve markaları tanımlarken kullanılan bütün anlamlara karşılık gelmektedir.

İmaj, sosyo-kültürel ve demografik unsurlardan beslenip, bu unsurlar ile etkileşimde bulunan toplumsal bir olgudur.

Kurumsal imaj konusuna gelindiğinde ise, artan rekabet ortamı ve küreselleşme ile beraber kurumların kendilerini ifade etmek, piyasada yer kazanmak için başvurdukları kavramdır.

İmaj algısı uygulanan iletişim stratejileri sonucu kazanım olarak görülür.

İmaj algısı, şirketlerin temelini meydana getiren insan kaynağını elinde tutabilmeleri, hedef kitlelerin zihninde kalıcı yer sağlayabilmeleri gibi nedenlerle de oldukça önem arz eden bir kavramdır.

Uygulanan etkin kurumsal iletişim çalışmaları neticesinde oluşan olumlu kurumsal imaj algısının, kurum üyelerinin de çalışma motivasyonlarını olumlu şekilde etkileyeceği düşünülmektedir.

KURUMSAL İLETİŞİM NEDİR? KURUMSAL İLETİŞİM TANIMI

Her geçen gün önemi artan kurumsal iletişim kavramının şekillenmesinde, hedef kitlelere ait farklı özellik ve beklentiler, yoğun rekabet ortamı, değişen toplum yapısı, teknolojik etkenler rol oynamaktadırlar.

Kurumsallaşma süreçlerinde ve kurumsal iletişimin kapsamında olan; kuruluşların dış hedeflerini etkileme süreçlerinde ve iç hedef kitlesi çalışanların motivasyonu açısından iletişimin rolü büyüktür.

Bu sebeple, kurumsal iletişim kavramının anlamlandırılarak bir bütün halinde iletişim sürecine dâhil edilmesi önemlidir.

Kurumsal iletişim genel ifadeyle, kurumların hedefi olan kitleleri sistematik yöntemler aracılığıyla etki altına alması ve kurum kimliğinin sınırları içerisinde kurumsal imajı yaratma çabası şeklinde açıklanabilir.

Başka bir deyişle kurumsal iletişim, kurum içinde bir mesajın çalışanlar arasında çeşitli kanallar aracılığıyla iletilmesi ve alınması süreci olarak ifade edilebilir.

KURUMSAL DEĞERLER AÇISINDAN İLETİŞİM VE ÖNEMİ

Kurumsal bir imaj oluşturma veya var olan imajı güçlendirme amacı olan kurumlar için kurumsal iletişimin kavram ve kapsamını içselleştirebilmek büyük önem taşımaktadır.

Kurumsal imaj açısından ise hedef kitlenin kurum hakkında sahip oldukları duyguların, düşüncelerin kuruma olan bakış açılarını ve yaklaşımlarını etkiliyor olmasıdır.

Kurumların yansıtıcısı, birincil olarak temsilcisi olan kurum üyelerinin, oluşturulan bu imajı da ne kadar yansıttığı ne kadar destekliyor olduğu oldukça önemlidir.

Bu açıdan bakıldığında, kurumsal imajı oluşturmak ve güçlendirmek isteyen kurumların, çalışanlarının motivasyon seviyelerini yakından takip ediyor olmaları önemlidir.

Motivasyon kavramına bakılacak olursa, bireylerin bir işi yapma, harekete geçme niyeti ile güdülenmesi şeklinde ifade edilebilir.

Motivasyonun kurumlar açısından ifadesi ise, kurum üyelerinin kurumun amaçlarına ulaşabilmesi niyeti ile ortak faydaları gözeterek güdülenmesidir.

Kurumların sahip olduğu misyon ve vizyon değerlerinin, ulaşılmak istenen hedef kitlelere doğru ve net bir şekilde aktarılabilmesi gerekir. Bu da kurumun sahip olduğu ayrıca başarılı bir biçimde yansıtmış olduğu imajı sayesinde gerçekleşmektedir.

Piyasada artan marka ve firma sayısına oranla azalan pazar payları neticesinde, kurumların piyasa bilinirlikleri ve elde ettikleri kâr payları bu durumdan doğrudan etkilenmektedir.

Giderek zorlaşmakta olan bu koşullar altında bir kurumun rekabette üstünlük sağlayabilmesi gerekmektedir.

Bu ise öncelikli olarak çalışanlar arasında olumlu bir kurum imajı algısı oluşturabilmeye gerek duyar.

Sonrasında ise oluşan olumlu algıyı bütün kurum üyelerince paylaşılan kurum sadakat ve bağlılığına dönüştürmekten geçmektedir.

İLETİŞİM KAVRAMI – İLETİŞİMDEN KURUMSAL İLETİŞİME

İletişim kavramının tanımı yapılmak istenirse, iletişim kişiler veya kurumlar arasında gerçekleşen anlam yüklü simgeler gönderimi, alımı ve işlenmesi sürecidir denilebilir.

Daha basit bir açıklamayla iletişim; bir bilginin, mesajın gönderilmesi ve bir alıcı tarafından değerlendirilmesidir.

Bir süreç içerisinde bütün aktif, pasif, sözlü, yazılı, iletişimsel bitin tutum ve davranışlar iletişim olarak ifade edilmektedir.

Bu açıdan irdelendiğinde iletişimin günlük veya kurumsal yaşantıda, kısaca hayatın her alanındaki yeri ve sağlıklı bir biçimde gerçekleştirilebilmesi yadsınamaz bir gerçektir.

Kurumlar sadece makinelerden, hizmet ve ürünlerden ibaret değildir. Ayrıca üyelerinin paylaştığı bilgiler, vizyon, misyon, deneyimler ve sahip olunan tarih ve değerler ile bir bütün olarak oluştuğu göz ardı edilmemelidir.

Bahsi geçen bu kavramların paylaşılması yani kurum kültürünün yaşayabilmesi ise ancak iletişim ile mümkün olmaktadır.

KURUMSAL İLETİŞİM

Tanım olarak kurumsal iletişim, bir kurum içinde bir mesajın çalışanlar arasında çeşitli kanallar aracılığıyla iletilmesi ve alınması süreci olarak ifade edilebilir.

Kurumun amaçlarına, hedeflerine ulaşabilmesi için gereken en önemli etmenlerden birisi kurumsal iletişimdir.

Kurumu oluşturan bölümler ve diğer öğeler arasında koordinasyonun, bilgi akışının, bütünleşmenin, değerlendirmenin, karar alımının, denetimin sağlanması amacıyla belirli kurallar çerçevesinde yapılan iletişim sürecine kurumsal iletişim denilmektedir.

Kurumsal iletişimin kapsamına bakılacak olursa;

Kurumların iç ve dış hedef kitlelerini etkilemek amacıyla tüm iletişim önlemlerini sistematik bir biçimde planlaması ve uygulaması ile imaj oluşturmak, değiştirmek ve korumak olarak ifade edilebilir.

Faydalanılan Kaynaklar

BAKAN, İsmail, Büyükbeşe, Tuba.(2004), Örgütsel İletişim ile İş Tatmini Unsurları Arasındaki İlişkiler: Akademik Örgütler için Bir Alan Araştırması

OKAY, Ayla. (2013), Kurum Kimliği, Derin Yayınları, İstanbul

SAĞIR, Mehmet. (2016), ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kurum Kimliğinin Kurum Sadakati Üzerine Etkisi: Kurum İmajının Aracılık Rolü

ÜNSAL, Oskay. (1993), Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, Der Yayınevi, İstanbul

Yorum Yazın